CV

CV

Christian Egge

 

E-post: chr.egge@gmail.com

Adresse: Nibble 54, SE-15391 Järna, Sverige
Født 24. Desember 1956 i Bergen
Sivilstand: Ugift
2 sønner: Jorian Egge f. 1991, Thomas Egge f. 1994

REFERANSEPERSONER

Michael de Vibe, (NO) Lege, Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten / Folkehelseinstituttet ( pensjonert i mai 2017): e-mail: mdevibe@online.no
mob.: 91610957

Cato Schiøtz, advokat: cato.schiotz@schjodt.no Mobil: 90599476

Arthur Zajonc, (USA) Mind & Life Institute, Amherst, MA. USA / agzajonc@amherst.edu

Saki Santorelli, (USA) Center for Mindfulness / sakisantorelli@gmail.com

Andrew Preston, (NO) Forum for Utvikling og Miljø/ForUM (avgått pr. 2017)
Mobil: 48140849 (Se anbefaling vedlegg 2.)

Elin Enge, pionér/leder for ForUM, samt tidligere folkehøyskolelærer. elin.enge@gmail.com Mobil: 90517782

*

YRKESOMRÅDER

Lærer, forfatter, foredragsholder, konferanse- og  seminararrangør, samt kursleder.

NØKKELKVALIFIKASJONER

Formidlings- og kommunikasjonsevner – muntlig og skriftlig. Ledelses- og organisasjonskompetanse; erfaring med utarbeidelse av studieopplegg (folkehøgskolenivå) samt arrangering av studie-gruppereiser (Hellas). Erfaring fra seminar- og konferanseoppbygging innen ulike emneområder. Interesse for og erfaring i å skape tverrkulturell forståelse i det flerkulturelle samfunn – samt en bærekraftig utvikling for mennesker og miljø

ARBEIDSERFARING

Utover nedenstående ansettelser: Arbeidet som freelancer i perioder av bokskriving. Har også hatt enkeltmannsforetak i Sverige: ”Convergamus”. Område: Kulturarbeid. Avsluttet august 2011 ved flytting til Norge. Har enkeltmannsforetak i Norge fra oktober 2012: ”Alf Christian Egge” – også kulturarbeid.

*

1. November 2015 – 30. Nov. 2016: Oppdrag fra Camphill Landsbystiftelsen å skrive en bok om de 6 Camphill-landsbyene i Norge etter 50 års virksomhet. Disse landsbyene er skapt for mennesker med spesielle behov, med idealet om ”omvendt integrasjon” – samt et unikt økonomisk fellesskap etter prinsippet ”yte etter evne – få etter behov”. Boken består av nesten 30 intervjuer samt innledende tekst om historikk/idégrunnlag (internasjonalt) og dokumentasjon om disse landsbyene som (forbilledlige) økolandsbyer. Boken fikk navnet ”Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge”. Utgitt på Kagge forlag desember 2016. Se:   www.camphill.no

August 2014 – 31. Juli 2015: Ettårskontrakt som konsulent i feltet skole/utdanning for Mind & Life Institute / Europe / USA. Arbeidet handlet fremfor alt om temaene utvikling av og trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og empati i skole og utdanning. I Norge førte dette til oppstart av Mind & Life Institute sitt program Call to Care (Call2Care) – en del av organisasjonens initiativ Ethics, Education and Human Development (EEHD) – ved Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. Egge arbeidet i Norge tett med legen Michael de Vibe, samt med Anne Saelebakke og Anne Grete Brandtzæg i forkant av oppstart av prosjektet på skolen. De to sistnevnte gjennomførte så treningen av lærerne ved skolen – som etter 1 år startet trening med elevene. Arild Bjørndal ved RBUP Øst og Sør tok ansvaret for prosjektet med sluttfinansiering samt evaluering. M&LI ble startet i 1987 som regelmessige samtaler mellom Dalai Lama og hans tibetanske munker på den ene siden, og vestlige forskere på den andre. Forskerne kommer fra ulike områder, men nevro-vitenskap og etikk har stått sentralt. Andre kontemplative tradisjoner fra Øst og Vest har også vært representert. Se: www.mindandlife.org

1.juli 2013 – 1. August 2014: Lærer ved Rudolf Steinerskolen i Bergen. Klasselærer 9. Klasse + perioder på Videregående i samfunnsfag og religion. (Permisjon i 2014/2015 pga. konsulentarbeidet for Mind & Life Institute, USA)

1 August 2011 – 1 August 2012 Prosjekt-ansatt på Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) i Oslo som Rio+20-koordinator / Project Manager Se: www.forumfor.no Referanse: Se Vedlegg 2

November 2006 – juli 2008: Arbeidet med psykisk handikappede (helsepedagogikk) ved Solbergahemmet i Järna, Sverige

November 2004 – Juli 2005: Prosjektansatt konferanse / seminararrangør ved Kulturhuset i Ytterjärna. Tok initiativ til og arrangerte en rekke offentlige konferanser / seminarer – hovedsakelig ved nevnte Kulturhus. Ofte moderatorfunksjon.
Eksempler på tema:  Verdensreligionene / flerkulturelt samfunn, filosofi, medisin, meditasjon m. m. Se vedlegg 8.

1988 – 2003 Ansatt som lærer ved Rudolf Steiner-seminariet i Järna (folkehøyskolenivå) ca. 50 kilometer sør for Stockholm. Underviste i filosofi, religionshistorie samt resitasjon og drama.
I en årrekke Ansvarlig Leder for ”Allmänna linjen” – senere kalt ”Grundåret”. Denne linjen var lenge det første året for alle seminarets linjer:  Den pedagogiske linjen, den kunstneriske linjen, eurytmilinjen og (delvis)  Skillebyholm Gårds jordbruksutdanning (biodynamisk).

Januar – Juli 1981 Sjømann / messemann på G. O. Sars, forskningsfartøy i Nord-Norge / Barentshavet

November 1979 – Januar 1981 Jordbrukspraksis  / lærling på Frilund Gård, Bjørkelangen. Økologisk / biodynamisk jordbruk

1975 – 1976 Militærtjeneste på Jørstadmoen og i Bardufoss. Sambandstjenesten. Telegrafist klasse B.

BØKER UTGITT

2007 Frihetens vilkår. Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn. Flux forlag, Oslo. Svensk utgave: Forlaget Liber, Stockholm

2011 Levende økonomi. Ledende økonomer tenker nytt. Flux forlag, Oslo

2016 Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Kagge forlag, Oslo

UTDANNINGER:

Universitetsfag:

2003 Filosofie Magister-examen (Teoretisk Filosofi) ved Universitetet i Stockholm: Degree of Master of Arts

2002 Filosofie Kandidatexamen ved Universitetet i Stockholm

2002 Candidat Magister-graden ved Universitetet i Bergen

ANNET

Waldorfpedagogikk og Resitasjon & Drama1988 Ferdig utdannet Språkformer / Resitasjon & Drama – 5 års utdanning ved Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft i Dornach ved Basel, Sveits. Hele utdanningen på tysk

1983 Utdannet Waldorflærer (2 års utdanning) ved Rudolf Steinerseminariet i Järna, Sverige

KURS:

2015: Juli, 1 uke: Mind & Life Summer Research Institute (ESRI), Fraueninsel i Lake Chiemsee, Tyskland. Kontemplativt preget (mindfulness-basert, zen) retreat arrangert av Mind & Life Europe. Vitenskapsfolk, pedagoger, forskere og andre treffes og arbeider i skjæringsfeltet vitenskap-kontemplativ praksis. Tverrfaglige dialoger, felles meditasjoner etc.

2014 10 days Silent Vipassana retreat at Dhammacari Vipassana Meditations-zentrum, München, Germany

2014 Global summer education workshop A Call to Care in Amherst, MA, USA

2013 20-26 August GNH (Gross National Happiness) Facilitator´s Training Program, GNH Centre in Paro, Bhutan

2009 8 ukers kurs i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) med Heidi Andersen, Stockholm

2008 10 dagers retreat med Vipassana-meditasjon på Dhamma Sobhana Vipassana Centre på Lyckebygården, Ödeshög, Sverige

2007 1 ukes retreat med MBSR-trening i Ludvika, Sverige
Kursledere: Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli fra The Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society ved University of Massachusetts Medical School, USA

1993 Kystskippereksamen (Coastal Yachtmaster Diploma) For fritidsbåter større enn 12 ganger 4 meter

VEDLEGG 1

Om bøkene Frihetens Vilkår, Levende Økonomi og Menneske først og fremst:

Frihetens vilkår. Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn

Arbeidstittel: Skole, livssyn og menneskebilde i det flerkulturelle samfunn.

Denne boken inneholder samtaler med 16 personligheter fra 4 kontinenter, kjente og ukjente. Størst inntrykk gjorde Desmond Tutu i Syd-Afrika og Grigorij Pomerants, Moskva. Utgangspunktet for boken var de idealer som formuleres i læreplanene for obligatorisk skole i Norge og Sverige – i spenningsfeltet mellom naturvitenskap og humaniora.

Levende økonomi. Ledende økonomer tenker nytt

Arbeidstittel: Features of a sound economy for the future.

Boken er en samling av 14 intervjuer samt dokumentasjon av 2 store bedrifter (en i Sør: Egypt, og en i Nord: Sverige), med økonomer, bankfolk og bedriftsledere/medarbeidere fra 8 land. Kort fortalt handler boken om praktiske eksempler på – og tenkning omkring næringslivets og økonomiske aktørers muligheter for direkte å arbeide for en bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Et stikkord for slik økonomisk virksomhet er å arbeide for ”The Triple Bottom Line”, den tredoble bunnlinjen – der regnskapet ikke bare handler om profitt, men like mye om bedrifters bidrag til en sunn og rettferdig utvikling for mennesker og miljø (People, Planet, Profit). Dette arbeidet ble påbegynt under blomstrende finanskrise i 2008. Det ble gjennomført i samarbeid med Cultura Bank og til dels Idébanken, begge i Oslo.

Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge

«Det er mange gode grunner til å lete etter alternative oppskrifter på det gode liv: Camphill-landsbyene representerer et slikt alternativ.» THOMAS HYLLAND ERIKSEN

«Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for (…) Jeg håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg i hvordan
vi møter mennesker med særskilte behov, og at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av deres klokskap og innsikt.» MICHAEL DE VIBE, Folkehelseinstituttet

I 2016 feiret Vidaråsen Landsby 50 år, den eldste av seks Camphill-landsbyer i Norge. I den anledning utgis denne boken som gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill- bevegelsen. Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere
seg om to gjennomgripende temaer i fremstillingen: Menneske- bildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill- bevegelsen, og likedan forholdet mellom Camphill-bevegelsen og bærekraftig utvikling.

Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Cam- phill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Det handler altså ikke om å gjøre det gode spesielt for funksjonshemmede; det handler om oss alle.

VEDLEGG 2

Referanse fra Andrew Preston, Forum for Utvikling og Miljø

Oslo, 17. september 2012

To whom it may concern:

Letter of Recommendation for Christian Egge

This letter is my personal recommendation for Christian Egge (date of birth: 24th December 1956). Christian was a member of the ForUM staff from August 2011 until September 2012, employed in a one-year fixed-term position as our Rio+20 coordinator.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) is a network of over 50 Norwegian development, environment, peace and human rights organisations working for a democratic and peaceful world, based on equity, solidarity, human rights and sustainability. Our members develop common policies and carry out advocacy work on a broad range of international development and environmental issues. ForUM was established at the time of the Earth Summit in 1992.

As ForUM’s Rio+20 coordinator, Christian’s primary task was to coordinate our common preparations for the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) that was held in Rio de Janeiro in June 2012. Christian’s work remit included encouraging an informed debate in Norway on key issues to be discussed at the conference, acting as a channel of communication to the Norwegian government on civil society positions on these issues, and encouraging the active participation of our members in the Rio+20 process.

Working in an environment with a strong team-based ethic and with all the organizational intricacies of a network with a distinctly political mandate was a new experience for Christian. During his year in ForUM, he developed his skills as a team player and political actor, and delivered an impressive list of results, including well-attended public events, lectures, articles, policy documents and active participation in numerous meetings under the aegis of the UN in the run-up to the Rio+20 conference.

Christian is a conscientious worker, with a deep commitment to the issues that ForUM works to promote. In particular, his experience and understanding of real, successful initiatives to realize a green economy is a unique source of competence. Christian worked to demanding deadlines and demonstrated a welcome ability to come up with creative suggestions to different challenges posed.

Christian has a warm, enthusiastic and positive personality, with a concern for his fellow workers, and was well liked by his colleagues. On numerous occasions he also demonstrated his many other talents within drama and philosophy.

I am happy to give Christian my warmest recommendations.

Yours faithfully

Andrew Preston
Director

VEDLEGG 3

Referanse fra Kjell Solberg, Pensjonist-universitetet på Skedsmo etter foredrag, 6. september 2011

Hei,

ville bare si takk for sist og meddele deg at jeg tror aldri jeg tidligere har fått så mange positive tilbakemeldinger på et foredrag som etter ditt. Det er hyggelig for meg, men jeg synes også du bør få denne informasjonen og inspirasjonen. Kan vi håpe at stemningen i folket holder på å forandre seg? At flere etter hvert begynner å søke etter nye veier å orientere livet sitt på? En tilhører sa nemlig det til meg.
Har besluttet at du vil få en oppfølger ved at Roald Nygård som du hilste på, vil snakke om “Aktør eller brikke – om menneskers selvforståelse” på vårt møte 7. febr. 2012.
Medlemmene har fått opplysninger om dine bøker, så det har nok blitt solgt noen også.
Dette er faktisk første gangen jeg har skrevet til en foredragsholder etter møtet for å gi anerkjennelse.

Ha det godt og lykke til videre med ditt prosjekt!

Vennlig hilsen Kjell, PUSK

VEDLEGG 4

Eksempler på avisartikler 2011-2012

Kronikk i Klassekampen 20. April 2011: ”Næringsliv og klimakrise. Kan næringslivet vise oss veien til økt livskvalitet og andre verdier enn forbruk?”

Kronikk i Bergens Tidende 8. Oktober 2011: ”Vi må se lenger enn til egen lommebok”. Om Grønn Økonomi

Helsideartikkel i Morgenbladet 23. Desember 2011: ”Norsk oljeindustri: Påskemorgen eller Langfredag?”

Debattinnlegg i Bergens Tidende om grønn økonomi 8. Juli 2012 (del 1): ”Hva er bienes bestøvning verdt?” + 11. Juli 2012 (del 2): ”Hva er bienes bestøvning verdt? (2)”

VEDLEGG 5

Eksempler på foredrag i tiden september 2010 – mars 2013

8. mars 2013: Seminar. 2 foredrag for Norske Kirkeakademiers årsmøte på Gran. Om ”Frihetens Vilkår” og om ”Levende Økonomi” – og en bærekraftig utvikling med påfølgende samtale.

29. oktober 2012: 3 timers forelesning for Masterstudenter på Handelshøgskolen i Bodø, UiN. Tema (under hele høsten) var: New Economy and Deep Ecology

27. + 28. September 2012: Foredrag om ”Grønn økonomi og Rio+20” for lærere og foreldre respektive hele gymnaset på Rudolf Steinerskolen i Bergen (Paradis)

10+11 august 2012: Foredrag på festival i Øko-landsbyen i Hurdal om forholdet mellom frihet og økonomisk praksis. Fungerte også som konferansier begge dager

24. mai 2012: Bidrag og deltagelse i panel på Litteraturhuset i Oslo. SUM (Senter for utvikling og Miljø, UiO) og FIVH (Framtiden I Våre Hender), Blindern, arrangerte ”Bursdag for bærekraftig utvikling” samt lansering av tidsskriftet ”Tvergastein”.
Bidragende var Nina Witoszek (SUM), Eivind Trædal (Masterstudent, SUM), Hanna Marcussen (Talsperson for Miljøpartiet De Grønne) og undertegnede som representant for Forum for Utvikling og Miljø. Ordstyrer: Thomas Hylland Eriksen

24. februar 2012: Foredrag for studenter og medarbeidere på Nansenskolen, Lillehammer: Om ”grønn økonomi”, Rio+20 samt eksempler fra boken Levende økonomi

23. februar 2012: Foredrag/ Åpent møte på Nansenskolen: Tema: ”Økonomi, økonomer og oss andre”. Om bokprosjektet ”Levende økonomi”

24. november 2011: Foredrag på Folkeakademiet på Stovner. Primært om dialog/frihet/ansvar – samt om ”grønn økonomi” og om Rio+20

21. oktober 2011: Bidrag i panel sammen med med Pedro Paez, Banco del Sur, Equador på langhelg for SU (Sosialistisk Ungdom), Oslo: Om Rio+20, grønn økonomi og erfaringer fra ”Levende økonomi-prosjektet”

6. september 2011: Foredrag på PUSK (Pensjonistuniversitetet), Skjedsmo: ”Om menneskets frihet og en mulig bærekraftig økonomi”

31.mai 2011: Foredrag på sommerseminar for ”Retursamarbeidet LOOP” på Latter, Aker Brygge, Oslo

4. mai 2011: Bidrag på Nordland Fylkeskommunes møte for ”Regional Planstrategi” med kafédialog v/ Senter for Økologisk Økonomi og Etikk på Handelshøgskolen i Bodø (UiN)  Sted: Salten – Fauske
5 mai 2011: Bidrag på liknende dialogkonferanse i Narvik

8. februar 2011: Seminar for studenter og representanter for næringslivet på Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland

18+ 19. januar 2011: 2 dagers seminar på Marjatta, institusjon for utviklingshemmede barn, ungdommer og voksne i Danmark. For studenter ved institusjonens utdanning samt medarbeidere.

7. desember 2010: Foredrag på BKK i Bergen ( Bergenshalvøyens Kommunale Kraftselskap AS) avdeling BKK Varme (avdeling for leveranse av fjernvarme)

17. november 2010: Foredrag på Sätra Brunn i Sala nært Västerås – på ”Lokalekonomi-dagarna”. Arrangør bl. a ”Hela Sverige skall leva”

12+ 13. november 2010: Foredrag på Vidaråsen / Tønsberg for representantskapet for Camphill-bevegelsen i Norge

21. oktober: 2 foredrag for elever – og for foreldre ved Rudolf Steinerskolen i Bergen.

3.+ 4. september 2010: 2 foredrag for Nordisk Bankmøte i Roskilde, Danmark. Bankene Merkur (DK), Ekobanken (SE) och Cultura Bank (NO)

VEDLEGG 6

I Oslo samt Rio de Janeiro; organisering og gjennomføring av følgende konferanser 2011-2012

Kafé-dialog: Grønn økonomi på veien til Rio+20
på Kunstnernes Hus den 25. Januar 2012 – i samarbeid med Ove Jakobsen, Øystein Nystad og tre studenter ved Handelshøgskolen i Bodø (UiN)

Towards a green economy – a simple case of greening the sectors or time for a stronger medicine?
på Håndverkeren i Oslo den 14. Mars 2012. I samarbeid med Polyteknisk Forening.
Bidragsytere fra FN/UNEP: Pavan Sukhdev, SouthCentre: Martin Khor, den norske Miljø- og Utviklingsministeren Erik Solheim, Lars Hektoen fra Cultura Bank, Christine Ageton fra BALLE-nettverket i USA samt Arild Hermstad fra Framtiden I Våre hender (FIVH)

On food, water and energy – in the context of Rio+20. How can we secure access to adequate food, clean and safe drinking water and sustainable energy for all – within the planetary boundaries?
På Håndverkeren den 15. Mai 2012. Bidragsytere fra Sør, norske myndigheter m. fl.

Rio+20 / UNCSD (UN Conference on Sustainable Development / 2012): Som koordinator for Rio+20-arbeidet for ForUM organisering av daglige møter mellom representanter for den norske delegasjonen (forhandlerne) og ForUM med medlemsorganisasjoner

Banking because the future matters – Building a financial system to support a green, fair and inclusive economy.
I Rio Centro, Rio de Janeiro den 17. Juli. En ”side-event” / et seminar i forkant av toppmøtet 20. – 22. Juli i samarbeid med Merkur Bank i Danmark, Global Alliance for Banking on Values (GABV) og med Green Economy Coalition i London. ForUM stod som arrangør gjennom tilknytning til ECOSOC (FN’s komite for økonomiske og sosiale spørsmål). Green Economy Coalition og Merkur Bank utviklet i månedene før konferansen gjennom en åpen ”on-line-consultation” 4 sentrale punkter for reform av bank/finanssystemene i verden. Disse ble presentert på seminaret.

Talere: Ida Auken, dansk Miljøvernminister, Lars Pehrson, Direktør i Merkur Bank, Pavan Sukhdev, direktør i GIST Advisory og forskningsleder for TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), Nick Robins, leder for senteret for klimaendringer ved HSBC, Ladislau Dowbor, økonomiprofessor ved det katolske universitetet i Sao Paulo, Oliver Greenfield, ”convenor”, Green Economy Coalition.

VEDLEGG 7

Eksempler på tidsskrift som har publisert tekster fra boken Frihetens Vilkår

Samtiden (NO), Herald of Europe (GB), Vestnik Evropa (Russland), Pengvirke (NO + DK), Kirke & Kultur (NO), Norsk Pedagogisk Tidsskrift (NO), Flux (NO), Libra (NO), På Väg (SE) med flere

VEDLEGG 8

Noen eksempler på konferanser / seminarer arrangert i tiden 1999 – 2006 på Kulturhuset i Ytterjärna. Til disse evenementer ble det invitert representanter fra de ulike religionene, fra akademia, fra ulike filosofiske ”skoler” (analytisk, kontinental m. m.), fra konvensjonelt og alternativt medisinsk hold osv. Under en del av disse arrangementene bidrog representanter for den antroposofiske bevegelsen i et fargerikt spektrum av flerkulturelt kultursamarbeid. I de fleste tilfeller hadde man integrerte kunstneriske bidrag i tillegg til foredrag, paneldiskusjoner og samtaler.

Undertegnede arrangerte videre en rekke andre mindre seminarer i denne perioden med de mest ulike tema som for eksempel ”Sjokoladens historie” til Platons ”Symposium”….

Seminarier ”Religion 2000”:
28+29 August 1999: Hinduism och Parsism/Zarathustra.
14 November 1999. Judendomen.
29-30 Januari 2000: Islam.
25 Mars 2000: Om Syrisk-ortodox kristendom.
8-9 September 2001: Buddhism enligt den tibetanska traditionen.

12 -14 januari 1996: Filosofins uppgift i dag.
1-3 november 1996: Döden – livets förutsättning?
8 -10 oktober 1999: Medvetande – individualitet. Jaget i ljuset av filosofi och antroposofi.

8 februari 2002: Hälsans fördolda natur – kring filosofen Gadamer.

24 -26 september 2004. ”Den kontemplativa pausen” (1): Zenbuddism och antroposofi/ kristen esoterik.
27 september – 1 oktober: En antroposofisk skolningsväg.

13 – 15 januari 2006: ”Den kontemplativa pausen” (2): Sufism och antroposofi/kristen esoterik.
16 – 20 januari 2006: Kärlek och antroposofi.

16 januari gestaltades som en självständig dag för läkare, psykologer, sjukvårdare och terapeuter inom kursen med titeln: Mindfulness i medicin och vård – med Saki Santorelli, USA.

Den senaste ” Kontemplativa pausen” arrangerade Egge genom sitt eget företag Convergamus i samarbete med Kulturforum Järna AB.

4 – 6 november 2006: Människan – mysteriet i vardagen & Att arbeta med människor i livets slutskede med bl. a. Raymond Moody från USA,

 

Justert den 6. juni 2017

Christian Egge

 

Hjemmeside: <christianegge.com>

 

 

Comments are closed.